Vom Himmel hoch
(MWV-A10-1)
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)